Jump to content

Tartaruga ha gia deposto ?


Recommended Posts

Cioa la mia femmina di testudo hermanni dopo giorni di scavi, ha improvvisamente smesso di scavare e se ne sta beata all'ombra negli angoli più freschi del giardino, mi sorge un dubbio? puo essere che ha deposto gia? magari di notte? senza che io me ne sia accorto?
Link to comment
Share on other sites


Sicuramente si, la deposizione avviene tra maggio e giugno di solito,se poi si riposa e non è più nervosa e frenetica è il tipico atteggiamento post deposizione,quasi sempre depongono al crepuscolo quindi è facile non accorgersene.
Link to comment
Share on other sites

D?ch v? tham tu giám sát

"Phòng ng?a t? tru?c, ngan ch?n t? xa, ch? d?ng d?i phó hi?u qu? m?i tình hu?ng"

206.jpg

  • Con b?n có dang h?c ? tru?ng hay dã ra ngoÃ*i?
  • Con b?n dang giao luu, k?t b?n v?i nh?ng thÃ*nh ph?n nÃ*o?
  • Con b?n có xa ngã vÃ*o các t? n?n xã h?i không?
  • Con b?n thu?ng di choi v? mu?n?

Ki?m soát con cái ngu?i thân trong quá trình h?c t?p hay giao du xã h?i. Linh v?c nÃ*y d?c bi?t du?c các b?c cha m? ph? huynh h?c sinh quan tâm. Các công c? giao ti?p xã h?i cÃ*ng phát tri?n, s? giao luu di?n ra cÃ*ng nhi?u. V?n d? lÃ* không nên ngan c?n con em mình hoÃ* nh?p vÃ*o các cu?c giao luu nÃ*y, tuy nhiên c?n ph?i ki?m soát vi?c giao luu c?a chúng có d?nh hu?ng vÃ* có th? t? uu tiên.

Khi chúng dã roi vÃ*o gu?ng quay không lÃ*nh m?nh do m?t trái c?a xã h?i dem l?i. Cha m?, các b?c th?y cô giáo vÃ* ph? huynh h?c sinh c?n lÃ*m gì ?

HÃ*nh d?ng d?u tiên lÃ* hãy th?t bình tinh, d?t mình vÃ*o tình hu?ng x?u nh?t có th? - dám ch?p nh?n h?u qu? s?p t?i mÃ* con em mình dang xa l?y. G?i di?n ngay d?n Trung Tâm tham tu tu Nam Vi?t- Hotline: 0985 931342 - 0986 801671 yêu c?u tr? giúp kh?n c?p . PhÃ*a Công ty s? có bi?n pháp tách chúng ra kh?i t? n?n xã h?i sau khi thu th?p các thông tin c?n thi?t.

Th?i gian dÃ*nh cho công vi?c noi công s? - công vi?c kinh doanh buôn bán dã chi?m ph?n l?n th?i gian trong ngÃ*y c?a QuÃ* v?. T?ng ngÃ*y t?ng gi? trôi qua, QuÃ* v? không bi?t con cái mình dang di dâu, lÃ*m gì, di h?c d?y d? không, quan h? v?i nh?ng thÃ*nh ph?n nÃ*o . Khi b?n phát hi?n ra thì cung dã quá mu?n.

M?c dÃ*ch c?a vi?c "qu?n lý công t?, ti?u thu" lÃ* nh?m giúp cho gia dình b?n th?c s? yên tâm trong m?i v?n d?, d?ng d? m?i vi?c di quá xa, không th? ki?m soát.

Ngay lúc nÃ*y, khi có nghi ng? v? con cái minh, d?ng ng?i ng?n. Hãy d? thám t? chúng tôi giúp b?n.

CÔNG TY TNHH D?CH V? DI?U TRA VÀ CUNG C?P THÔNG TIN NAM VI?T:

T?i TP.H? ChÃ* Minh:

T?ng 6 Tòa nhÃ* Fimexco 231-233 Lê Thánh Tôn, Phu?ng B?n ThÃ*nh, Qu?n 1, TP.HCM

Tel: 08.62755519 - Hotline: 0938 555 101 - 091 33 88 007

VP D?i di?n Qu?n 3:

481 Di?n Biên Ph?, Phu?ng 3, Qu?n 3, TP.HCM

Tel: 08.66589608 - Hotline: 0938 555 101 - 091 33 88 007

VP D?i di?n Qu?n Tân Bình:

122 Nguy?n Si Sách, Phu?ng 15, Qu?n Tân Bình, TP.HCM

Tel: 08.66530719 - Hotline: 0938 555 101 - 091 33 88 007

T?i HÃ* N?i:

Phòng 1803, Tòa nhÃ* Láng H? Building, 101 Láng H?, Qu?n D?ng Da, HÃ* N?i.

Tel: 04.66846836 - Hotline: 098 357 2627 - 091 33 88 007

T?i USA:

10289 Sylvandale Ave San Jose - CA 95111

Cellphone: (001) 408 - 858 - 7235

E-mail: [email protected]

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.